Otázky a odpovědi

Kdo je to etoped?

Kromě psychologa patří mezi odborné pracovníky v SVP etoped. Etoped je speciální pedagog, jehož úkolem je rozpoznat charakter nežádoucího chování, vybrat optimální intervenci v sociálním okolí dítěte a napomoci eliminovat nebo odstranit rizikové vlivy. Cílem etopeda je při spolupráci s dítětem, jeho rodinou (někdy školou, lékaři nebo jinými odborníky) posílit resilienci dítěte (naučit dítě být odolným) vůči negativním sociálním vlivům.

Jak časté jsou konzultace?

Četnost ambulantních setkání záleží zejména na dohodě odborného pracovníka se zájemcem o službu a povaze daného problému. Zpočátku spolupráce jsou konzultace obvykle častější (cca 1x za čtrnáct dní). Intervaly se prodlužují, pokud jsou patrná zlepšení.

Jak dlouho schůzka probíhá?

První schůzka (předběžný pohovor) je většinou delší a trvá přibližně 1,5 až 2 hodiny. Časová náročnost následných konzultací vychází z potřeb řešeného tématu, zpravidla setkání zaberou hodinu až hodinu a půl společné práce. V odůvodněných případech je možné věnovat setkání i více času (psychologické vyšetření, krizová intervence,…)

Kdo je klientem SVP?

Klienty Střediska výchovné péče vymezuje §16 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. Pracujeme s dětmi v riziku poruch chování (viz. Pro koho jsme), které jsou v přirozeném sociálním prostředí rodiny (školy) obtížně ovlivnitelné a vyžadují intenzivní odbornou (speciálně pedagogickou a psychologickou) intervenci. Spolupracujeme především s rodinou dítěte, případně i s dalšími institucemi, které se podílejí na výchově dítěte nebo s ním jinak  přicházejí do styku (škola, kroužky, lékaři, pracovníci Sociálně právní ochrany dětí, apod.).

Vaše dotazy